VÅR VERKSAMHET, POLICYS OCH MÅL

För oss på Sandqvist är hållbar tillväxt en del av kärnan i allt vi gör och utgör därför en integrerad del av vår affärsplan. Det innebär att vi tar ansvar för våra produkters påverkan på både planeten och på människorna som tillverkar våra väskor. Vår vision är att våra väskor är en del av en hållbar livsstil och vi vill därför inspirera alla runt omkring oss att njuta av naturen på samma sätt som vi gör, för att främja ett gemensamt ansvarstagande för planetens överlevnad såsom vi känner den.

Vi har många intressenter, från människorna som plockar bomullen och utvinner andra råvaror, människorna som syr våra väskor, personerna som transporterar våra produkter, våra anställda och våra kunder, till lagstiftare och det bredare samhället. Vi har också ett ansvar gentemot miljön, både den lokala miljön där våra leverantörer finns samt de effekter på planeten och ekosystemen som vår verksamhet och våra produkter har i en vidare mening. Dessa ansvarsområden är naturligtvis sammankopplade med vår sociala påverkan eftersom den nuvarande klimatkrisen på mycket konkreta sätt påverkar människors möjligheter att leva ett värdigt liv, över hela världen.

Grunden till vår affärsutveckling och verksamhet bygger på vår hållbarhetsstrategi i kombination med ett antal policys och målsättningar. Vår hållbarhetsstrategi, baserad på risker och möjligheter i hela vår värdekedja, är bland annat linjerad världens färdplan för hållbar utveckling - Agenda 2030 och de Globala målen. I vår hållbarhetsstrategi har vi definierat tre fokusområden där vi vet att vår verksamhet har en inverkan på människor och planeten:

  • Rättvis och transparent produktionskedja
  • Hållbara produkter
  • Ansvarfull verksamhet och samhällspåverkan

MÅL

Utifrån vår hållbarhetsstrategi har Sandqvist satt upp ambitiösa hållbarhetsmål för 2025 och 2030. Dessa inkluderar människorna som tillverkar våra produkter, materialen vi använder, vår påverkan på klimatet och hur vi påverkar våra kunder, anställda och det bredare samhället.

Vi har vidare satt upp planer för att hur vi ska nå dessa mål. Vissa mål är enklare på grund av att vi har högre grad av eget inflytande, såsom att minimera användningen av jungfruliga fibrer och material, och andra betydligt svårare, såsom att minska vårt totala klimatavtryck med 50% och åstadkomma en fullt cirkulär affär. De senare kräver stor grad av samverkan med kunder och leverantörer i hela värdekedjan, vilket vi ständigt strävar efter att nå.

HÅLLBARHETSRAPPORTER

Vi är stolta över vad vi har åstadkommit så här långt, men vi är ännu inte nöjda. I våra publicerade hållbarhetsrapporter redogör vi i detalj för vad vi gör och hur långt vi har kommit för att nå våra målsättningar.


Läs vår hållbarhetsrapport för 2023 här
Läs vår detaljerade rapport om sociala frågor för 2023 här
Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 här
Läs vår hållbarhetsrapport för 2021 här
Läs vår hållbarhetsrapport för 2020 här
Läs vår hållbarhetsrapport för 2019 här
Läs vår hållbarhetsrapport för 2018 här

POLICY FÖR ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE

Sandqvist är engagerade i att vara en ansvarsfull verksamhet. Vi vill skapa hållbara produkter som våra kunder kan njuta av att använda i många år, och vi vill göra det samtidigt som vi säkerställer att det går rätt till. Varken människor eller planeten ska komma till skada i processen. Vi är medvetna om att det finns risker gentemot miljön inom vår försörjningskedja och affärsverksamhet och vi är fast beslutna att minimera vår negativa påverkan så mycket vi kan. Vår policy för ansvarsfullt företagande, som har utvecklats med och godkänts av en senior ledning, vägleder oss som företag i vilka vi vill vara och hur vi vill göra affärer. Du kan läsa vår RBC-policy här.

Vi förväntar oss också att denna policy för ansvarsfullt affärsuppförande håller oss ansvariga gentemot våra intressenter som t.ex. leverantörer, arbetare, kunder och anställda. Vi förväntar oss även att våra leverantörer och affärspartners upprätthåller dessa principer.

POLICY FÖR HÅLLBARA MATERIAL

Vår policy för hållbara material redogör för vår ambition att minska miljöpåverkan från våra produkter. Detta inkluderar vårt åtagande att endast använda ekologisk bomull och syntetiska material som innehåller återvunna fibrer. För läder ska endast hudar som behandlats i garverier som klassificerats som guld eller silver av Leather Working Group (LWG) för deras miljöstatus, användas. Vidare redogör policyn att endast läder som är en biprodukt från kött- och mejeriindustrin ska användas. Hudar bör hämtas från länder med höga krav på djurskydd.

KEMIKALIEPOLICY

Vår kemikaliepolicy ställer höga krav på både vilka kemikalier som får finnas kvar i slutprodukten (produktrelaterade kemikalier), samt kemikalier som används i produktionen (processkemikalier). Denna policy har signerats av samtliga våra leverantörer. Restriktioner för produktrelaterade kemikalier för alla produkter som levereras till Sandqvist har listats i vår lista över begränsade ämnen (RSL) som baseras på motsvarande lista framtagen av AFIRMs arbetsgrupp. Dessa krav är i delar strängare än de som ställts upp av Europeiska unionen (REACH). Alla processkemikalier som används i produktionen av Sandqvists produkter ska följa MRSL (Manufacturing Restricted Substances List) som tagits fram av initiativet Zero Discharge of Hazardous Chemicals (ZDHC). Läs vår kemikaliepolicy här.

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

Vi är mycket medvetna om hur människor utnyttjas i globala leveranskedjor, särskilt kvinnor som utgör majoriteten av textilindustrins arbetskraft. Det ligger i vårt intresse att erkänna att alla, oberoende av könsidentitet, har rätt till en säker arbetsplats. Vi respekterar nationell lagstiftning i de länder där vi är verksamma. Vi respekterar det ansvar vi har som företag i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Genom vårt medlemskap i Fair Wear Foundation (FWF) hålls vi ansvariga för hur väl vi arbetar med att upprätthålla Fair Wear’s Code of Labor Practices. Läs mer om FWF här.

Alla leverantörer som arbetar med Sandqvists produkter måste följa Sandqvists uppförandekod för leverantörer. Koden ställer minimikrav på arbetsvillkor baserade på Internationella arbetsorganisationen (ILO) och FN:s principer. Detta inkluderar rätten för alla arbetare att gå med i fackföreningar, rätten till levnadslön, rimliga arbetstider, säkra arbetsförhållanden och ett juridiskt bindande anställningsförhållande. Barnarbete och alla former av diskriminering är strängt förbjudna. Vår kod är baserad på Fair Wear Foundations Code of Labor Practices ingår som en bilaga till alla våra leverantörsavtal. Läs vår uppförandekod för leverantörer här.

SANDQVIST SOM ARBETSPLATS

På Sandqvist arbetar vi för att skapa en miljö där alla kan växa som individer samt bidra till att göra Sandqvist till ett världsledande väskmärke. Grunden till detta utgörs av vår interna arbetsmiljöpolicy där riktlinjer för arbetsmiljön är tydligt formulerade.

Sandqvist arbetar hårt för att vara ett inkluderande företag som värdesätter respekt och mångfald. Alla, oberoende av könsidentitet, sexuell läggning, etnicitet, socioekonomisk bakgrund, religion, politisk övertygelse eller medlemskap i fackförening har rätt till en välmående och säker arbetsplats.

Sedan 2023 arbetar våra anställda utifrån en fyradagars arbetsvecka på 30 timmar, med bibehållen lön. Ambitionen med denna lösning är att behålla samma produktivitet och service men förbättra balansen mellan arbete och fritid för våra medarbetare. Vi tror att detta förbättrar livskvaliteten och bidrar till personlig utveckling, både för oss som företag och på individnivå. Genom detta vill vi även utmana affärsnormer och vara en föregångare när det gäller att bygga ett framgångsrikt, hållbart och ansvarsfullt företag.

SWEDISH FASHION ETHICAL CHARTER

Sandqvist har signerat och åtagit sig att efterleva Swedish Fashion Ethical Charter. Denna policy redogör för riktlinjer gällande kroppsideal, mångfald och frågor om företagens sociala ansvar. Policyn tar upp alla roller och discipliner inom branschen, från designers och varumärken till modellbyråer, castingagenter, kommersiella köpare, stylister, samt marknadsavdelningar, reklambyråer, fotografer och media.

Sandqvist

Om oss

Våra värderingar

Hållbarhet

Journal

Butiker

Karriär

Integritetspolicy & Villkor